โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษา

สร้างเมื่อ: 09/07/2019 อ่าน: 1,442 ครั้ง


โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: วิทยากรอิสลามศึกษาในสถานศึกษา 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 200 บาท/ชั่วโมง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1 มีสัญชาติไทย
2 เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม
3 มีวุฒิสามัญไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
4 มีวุฒิการศึกษาทางศาสนาอิสลามไม่ต่ำกว่าระดับซานาวียะห์ ตามหลักสูตรอิสลาม
5 มีหนังสือรับรองความประพฤติจาก คณะกรรมการประจำมัสยิด
6 เป็นผู้มีสุขภาพกายและจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามกฎ ก.พ.
7 มีศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
8 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
9 อายุไม่เกิน 50 ปี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร