ประกาศสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562

สร้างเมื่อ: 21/04/2019 อ่าน: 65,124 ครั้งประกาศสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562
รับสมัครวันที่ 9-31 พฤษภาคม 2562
ที่เว็บไซต์ https://dlaapplicant2562.com/

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ภาคเหนือ
ภาคเหนือ เขต 1 (1. จังหวัดเชียงราย 2. จังหวัดเชียงใหม่ 3. จังหวัดน่าน 4. จังหวัดพะเยา 5. จังหวัดแพร่ 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7. จังหวัดลำปาง 8. จังหวัดลำพูน)
1. เจ้าพนักงานการคลัง บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 30 อัตรา
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ บรรจุครั้งแรก 19 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุ บรรจุครั้งแรก 43 อัตรา
5. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา
6. เจ้าพนักงานการเกษตร บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา
9. สัตวแพทย์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานห้องสมุด บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
11. นายช่างเขียนแบบ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
12. นายช่างเครื่องกล บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
13. นายช่างผังเมือง บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
14. นายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
15. นายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก 72 อัตรา
16. นายช่างสำรวจ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
17. นักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
18. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
19. นักวิชาการคลัง บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
20 นักวิชาการพัสดุ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
21.  นักวิชาการตรวจสอบภายใน บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา
22. นักวิชาการเกษตร บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
23. นักวิชาการสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
24. นักวิชาการสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
25. วิศวกรเครื่องกล บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
26. วิศวกรโยธา บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา
27. วิศวกรสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
28. นักวิชาการวัฒนธรรม บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
29. แพทย์แผนไทย บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
30. นักวิชาการสวนสาธารณะบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
31. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
32. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
33. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
34. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
35. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
36. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย บรรจุครั้งแรก 29 อัตรา
37. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
38. ครูผู้ดูแลเด็ก บรรจุครั้งแรก 51 อัตรา


ภาคเหนือ เขต 2 (1. จังหวัดกำแพงเพชร 2. จังหวัดตาก 3. จังหวัดนครสวรรค์ 4. จังหวัดพิจิตร5. จังหวัดพิษณุโลก 6. จังหวัดเพชรบูรณ์ 7. จังหวัดสุโขทัย 8. จังหวัดอุตรดิตถ์ 9. จังหวัดอุทัยธานี)
1. เจ้าพนักงานการคลัง บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 85 อัตรา
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ บรรจุครั้งแรก 85 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุ บรรจุครั้งแรก 158 อัตรา
5. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรจุครั้งแรก 48 อัตรา
6. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
7. เจ้าพนักงานสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 33 อัตรา
8. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
9. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
10. สัตวแพทย์ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
11. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
12. นายช่างเขียนแบบ บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา
13. นายช่างเครื่องกล บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา
14. นายช่างผังเมือง บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
15. นายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก 14 อัตรา
16. นายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก 180 อัตรา
17. นายช่างสำรวจ บรรจุครั้งแรก 30 อัตรา
18. เจ้าพนักงานประปา บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา
19. นักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
20. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา
21. นักวิชาการคลัง บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
22. นักวิชาการพัสดุ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
23. นักวิชาการตรวจสอบภายใน บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา
24. นักวิชาการเกษตร บรรจุครั้งแรก 12 อัตรา
25. นักวิชาการสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
26. นักวิชาการสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
27. พยาบาลวิชาชีพ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
28. วิศวกรเครื่องกล บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
29. วิศวกรโยธา บรรจุครั้งแรก 34 อัตรา
30. วิศวกรสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
31. นักวิชาการวัฒนธรรม บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
32. เภสัชกร บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
33. นักกายภาพบำบัด  บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
34. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
35. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
36. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย บรรจุครั้งแรก 19 อัตรา
37. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ บรรจุครั้งแรก 29 อัตรา
38. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
39. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
40. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
41. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
42 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
43. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
44. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
45. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี  บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
46. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
47. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย บรรจุครั้งแรก 19 อัตรา
48. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
49. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
50. ครูผู้ดูแลเด็ก บรรจุครั้งแรก 94 อัตรา

ภาคกลาง เขต 1 (1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนนทบุรี 3. จังหวัดปทุมธานี 4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5. จังหวัดลพบุรี 6. จังหวัดสระบุรี 7. จังหวัดสิงห์บุรี 8. จังหวัดอ่างทอง)
1 เจ้าพนักงานการคลัง บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 72 อัตรา
3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ บรรจุครั้งแรก 72 อัตรา
4 เจ้าพนักงานพัสดุ บรรจุครั้งแรก 109 อัตรา
5. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรจุครั้งแรก 40 อัตรา
6. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
7. เจ้าพนักงานสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา
8 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
9 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
10.  พยาบาลเทคนิค บรรจุครั้งแรก 1  อัตรา
11. สัตวแพทย์ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
12 เจ้าพนักงานห้องสมุด บรรจุครั้งแรก 1  อัตรา
13. นายช่างเขียนแบบ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
14 นายช่างเครื่องกล บรรจุครั้งแรก  4 อัตรา
15 นายช่างผังเมือง บรรจุครั้งแรก 2  อัตรา
16. นายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก 17  อัตรา
17 นายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก 123 อัตรา
18 นายช่างสำรวจ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
19. เจ้าพนักงานประปา บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
20. นักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
21. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ บรรจุครั้งแรก 6  อัตรา
22. นักวิชาการคลัง บรรจุครั้งแรก 2  อัตรา
23. นักวิชาการพัสดุ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา
24. นักวิชาการตรวจสอบภายใน บรรจุครั้งแรก 17  อัตรา
25. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรจุครั้งแรก 1  อัตรา
26.  นักวิชาการเกษตร บรรจุครั้งแรก 4  อัตรา
27. นักวิชาการสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 2  อัตรา
28. นักวิชาการสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
29. พยาบาลวิชาชีพ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
30. วิศวกรเครื่องกล บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
31. วิศวกรไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก 1  อัตรา
33. วิศวกรโยธา บรรจุครั้งแรก 25  อัตรา
34.  สถาปนิก บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
35. นักวิชาการศึกษา บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
36. นักสันทนาการ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
37. แพทย์แผนไทย  บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
38. เภสัชกร  บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
1. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
14. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย บรรจุครั้งแรก 17 อัตรา
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
17. ครูผู้ดูแลเด็ก บรรจุครั้งแรก 71 อัตรา

ภาคกลาง เขต 2 (1. จังหวัดจันทบุรี 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. จังหวัดชลบุรี 4. จังหวัดตราด5. จังหวัดนครนายก 6. จังหวัดปราจีนบุรี 7. จังหวัดระยอง 8. จังหวัดสมุทรปราการ 9. จังหวัดสระแก้ว)
1. เจ้าพนักงานการคลัง บรรจุครั้งแรก 12 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 128 อัตรา
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ บรรจุครั้งแรก 118 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุ บรรจุครั้งแรก 156 อัตรา
5. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรจุครั้งแรก 75 อัตรา
6. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
7. เจ้าพนักงานสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 61 อัตรา
8. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา
9. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
10 พยาบาลเทคนิค บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
11. สัตวแพทย์ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
12. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
13. นายช่างเขียนแบบ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา
14. นายช่างเครื่องกล บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา
15. นายช่างผังเมือง บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
16. นายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก 30 อัตรา
17. นายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก 215 อัตรา
18. นายช่างสำรวจ บรรจุครั้งแรก 19 อัตรา
19. เจ้าพนักงานประปา บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา
20. นักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา
21. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา
22. นักวิชาการคลัง บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา
23. นักวิชาการพัสดุ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา
24. นักวิชาการตรวจสอบภายใน บรรจุครั้งแรก 44 อัตรา
25. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
26. นักวิชาการเกษตร บรรจุครั้งแรก 12 อัตรา
27. นักวิชาการสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
28. นักวิชาการสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 40 อัตรา
29. พยาบาลวิชาชีพ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา
30. วิศวกรไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
31. วิศวกรโยธา บรรจุครั้งแรก 61 อัตรา
32. วิศวกรสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
33. นักวิชาการศึกษา บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
34. นักสันทนาการ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา
35. นักวิชาการวัฒนธรรม บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
36. แพทย์แผนไทย บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
37. เภสัชกร บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
38. นักกายภาพบำบัด  บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
39. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
40. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย บรรจุครั้งแรก 38 อัตรา
41. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา
42. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา
43. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
44. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
45. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา บรรจุครั้งแรก 17 อัตรา
46. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา
47. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
49. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
50. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
51. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี  บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
52. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
53. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
54. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย บรรจุครั้งแรก 43 อัตรา
55. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
56. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
57. ครูผู้ดูแลเด็ก บรรจุครั้งแรก 133 อัตรา

ภาคกลาง เขต 3 (1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. จังหวัดเพชรบุรี 5. จังหวัดราชบุรี 6. จังหวัดสมุทรสงคราม 7. จังหวัดสมุทรสาคร 8. จังหวัดสุพรรณบุรี)
1. เจ้าพนักงานการคลัง บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 70 อัตรา
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ บรรจุครั้งแรก 76 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุ บรรจุครั้งแรก 84 อัตรา
5. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรจุครั้งแรก 28 อัตรา
6. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 51 อัตรา
8. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา
9. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
10 พยาบาลเทคนิค บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
11. สัตวแพทย์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
13. นายช่างเขียนแบบ บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา
14. นายช่างเครื่องกล บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
15. นายช่างผังเมือง บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
16. นายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก 12 อัตรา
17. นายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก 110 อัตรา
18. นายช่างสำรวจ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา
19. เจ้าพนักงานประปา บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา
20. นักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
21. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา
22. นักวิชาการคลัง บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
23. นักวิชาการพัสดุ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา
24. นักวิชาการตรวจสอบภายใน บรรจุครั้งแรก 42 อัตรา
25. นักวิชาการเกษตร บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
26. นักวิชาการสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
27. นักวิชาการสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก3 อัตรา
28. พยาบาลวิชาชีพ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
29. วิศวกรเครื่องกล บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
30.. วิศวกรโยธา บรรจุครั้งแรก 30 อัตรา
31. วิศวกรสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
32.  สถาปนิก  บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
33. นักวิชาการศึกษา บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา
34. นักสันทนาการ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
35. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา
36. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
37. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา
38.. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
39. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา
40. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
41. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
42. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
43. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
44.. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล  บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
45. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา
46. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
47. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
48. ครูผู้ดูแลเด็ก บรรจุครั้งแรก 107 อัตรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ 4. จังหวัดนครราชสีมา 5. จังหวัดบุรีรัมย์ 6. จังหวัดมหาสารคาม
1. เจ้าพนักงานการคลัง บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 85 อัตรา
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ บรรจุครั้งแรก 37 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุ บรรจุครั้งแรก 60 อัตรา
5. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา
6. เจ้าพนักงานเกษตร บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
7. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
8. เจ้าพนักงานสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา
9. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
11. สัตวแพทย์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
12. นายช่างเขียนแบบ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
13. นายช่างเครื่องกล บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
14. นายช่างผังเมือง บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
15. นายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
16. นายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก 59 อัตรา
17. นายช่างสำรวจ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
18. เจ้าพนักงานประปา บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
19. นักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
20. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
21. นักวิชาการคลัง บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
22. นักวิชาการพัสดุ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
23. นักวิชาการตรวจสอบภายใน บรรจุครั้งแรก 12 อัตรา
24.. นักวิชาการเกษตร บรรจุครั้งแรก 12 อัตรา
25. นักวิชาการสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
26. นักวิชาการสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
27. วิศวกรโยธา บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
28. นักสันทนาการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
29.. นักวิชาการวัฒนธรรม บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
30. แพทย์แผนไทย บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
31. เภสัชกร บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
32. นักวิชาการสวนสาธารณะ  บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
33. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
34. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
35. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
36. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
37. ครูผู้ดูแลเด็ก บรรจุครั้งแรก 101 อัตรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดมุกดาหาร 2. จังหวัดยโสธร 3. จังหวัดร้อยเอ็ด 4. จังหวัดศรีสะเกษ 5. จังหวัดสุรินทร์ 6. จังหวัดอำนาจเจริญ 7. จังหวัดอุบลราชธานี
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 50 อัตรา
2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ บรรจุครั้งแรก 47 อัตรา
3. เจ้าพนักงานพัสดุ บรรจุครั้งแรก 93 อัตรา
4. เจ้าพนักงานเกษตร บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
5. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
6. เจ้าพนักงานสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา
7. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
8. สัตวแพทย์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
9. นายช่างเขียนแบบ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
10. นายช่างเครื่องกล บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
11. นายช่างผังเมือง บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
12. นายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
13. นายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก 68 อัตรา
14. นายช่างสำรวจ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
15. เจ้าพนักงานประปา บรรจุครั้งแรก 12 อัตรา
16. นักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา
17. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
18. นักวิชาการคลัง บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
19. นักวิชาการพัสดุ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
17. นักวิชาการตรวจสอบภายใน บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
18. นักวิชาการเกษตร บรรจุครั้งแรก 18 อัตรา
19. นักวิชาการสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
20. นักวิชาการสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
21. วิศวกรเครื่องกล บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
22. วิศวกรโยธา บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา
23. วิศวกรสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
24. นักสันทนาการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
25. นักวิชาการวัฒนธรรม บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
26. แพทย์แผนไทย บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
27. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
28 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
29. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
30. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
31. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี  บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
32. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
34. ครูผู้ดูแลเด็ก บรรจุครั้งแรก 72 อัตรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ได้แก่ 1. จังหวัดนครพนม 2. จังหวัดบึงกาฬ 3. จังหวัดเลย 4. จังหวัดสกลนคร 5. จังหวัดหนองคาย 6. จังหวัดหนองบัวลำภู 7. จังหวัดอุดรธานี
1. เจ้าพนักงานการคลัง บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 51 อัตรา
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ บรรจุครั้งแรก 45 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุ บรรจุครั้งแรก 73 อัตรา
5. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา
6. เจ้าพนักงานเกษตร บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 17 อัตรา
9. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
10. สัตวแพทย์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
11. นายช่างเขียนแบบ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา
12. นายช่างเครื่องกล บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
13. นายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
14. นายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก 95 อัตรา
15. นายช่างสำรวจ บรรจุครั้งแรก  6 อัตรา
16. เจ้าพนักงานประปา บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
17. นักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 3อัตรา
18. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา
19. นักวิชาการคลัง บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
20. นักวิชาการพัสดุ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
21. นักวิชาการตรวจสอบภายใน บรรจุครั้งแรก 19 อัตรา
22.. นักวิชาการเกษตร บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา
23. นักวิชาการสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
24. นักวิชาการสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
25. พยาบาลวิชาชีพ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
26. วิศวกรเครื่องกล บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
27. วิศวกรไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
28. วิศวกรโยธา บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา
29. วิศวกรสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
30. สถาปนิก  บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
31. นักสันทนาการ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
32. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
33. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
34. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
35. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
36. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี  บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
37. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา
38. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
57. ครูผู้ดูแลเด็ก บรรจุครั้งแรก 41 อัตรา

ภาคใต้ เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดชุมพร 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. จังหวัดพังงา 5. จังหวัดภูเก็ต 6. จังหวัดระนอง 7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. เจ้าพนักงานการคลัง บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 87 อัตรา
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ บรรจุครั้งแรก 102 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุ บรรจุครั้งแรก 114 อัตรา
5. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรจุครั้งแรก 45 อัตรา
6. เจ้าพนักงานเกษตร บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 34 อัตรา
9. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
11. สัตวแพทย์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
12. นายช่างเขียนแบบ บรรจุครั้งแรก 29 อัตรา
13. นายช่างเครื่องกล บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา
14. นายช่างผังเมือง บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
15. นายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา
16. นายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก 153 อัตรา
17. นายช่างสำรวจ บรรจุครั้งแรก 17 อัตรา
18. เจ้าพนักงานประปา บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา
19. นักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
20. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา
21. นักวิชาการคลัง บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
22. นักวิชาการพัสดุ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
23. นักวิชาการตรวจสอบภายใน บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา
24. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
25. นักวิชาการเกษตร บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
26. นักวิชาการสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
27. นักวิชาการสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา
28. พยาบาลวิชาชีพ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
29. วิศวกรเครื่องกล บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
30. วิศวกรโยธา บรรจุครั้งแรก 30 อัตรา
31. วิศวกรสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
32. สถาปนิก บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
33. นักวิชาการศึกษา บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
34. นักสันทนาการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา
35. แพทย์แผนไทย บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
36. นักกายภาพบำบัด บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
37. เภสัชกร บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
38. นักวิชาการสวนสาธารณะ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
39. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวัดผลและประเมินผล บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
40. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
41. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย บรรจุครั้งแรก 24 อัตรา
42. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา
43. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ บรรจุครั้งแรก 28 อัตรา
44. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
45. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
46. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา บรรจุครั้งแรก 17 อัตรา
47. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา
48. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
49. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
50. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา
51. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี  บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
52. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
53. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
54. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย บรรจุครั้งแรก 37 อัตรา
55. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
56. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
57. ครูผู้ดูแลเด็ก บรรจุครั้งแรก 97 อัตรา

ภาคใต้ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดตรัง 2. จังหวัดนราธิวาส 3. จังหวัดปัตตานี 4. จังหวัดพัทลุง 5. จังหวัดยะลา 6. จังหวัดสงขลา 7. จังหวัดสตูล
1. เจ้าพนักงานการคลัง บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 96 อัตรา
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ บรรจุครั้งแรก 89 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุ บรรจุครั้งแรก 115 อัตรา
5. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรจุครั้งแรก 38 อัตรา
6. เจ้าพนักงานการเกษตร บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
8. เจ้าพนักงานสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 43 อัตรา
9. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
10. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
11. สัตวแพทย์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานห้องสมุด บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
13. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
14. นายช่างเขียนแบบ บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา
15. นายช่างเครื่องกล บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา
16. นายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา
17. นายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก 162 อัตรา
18. นายช่างสำรวจ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา
19. เจ้าพนักงานประปา บรรจุครั้งแรก 19 อัตรา
20. นักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
21. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
22. นักวิชาการพัสดุ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
23. นักวิชาการตรวจสอบภายใน บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา
24. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
25. นักวิชาการเกษตร บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
26. นักวิชาการสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
27. นักวิชาการสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา
28. วิศวกรโยธา บรรจุครั้งแรก 30 อัตรา
29. วิศวกรสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
30. สถาปนิก  บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
31. นักวิชาการศึกษา บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
32. นักสันทนาการ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
33. นักวิชาการวัฒนธรรม บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
34. นักวิชาการสวนสาธารณะ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
35. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวัดผลและประเมินผล บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
36. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
37. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา
38. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา
39. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
40. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
41. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา
42. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
43. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา
44. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
45. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี  บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
46. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
47. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย บรรจุครั้งแรก 32 อัตรา
48. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
49. ครูผู้ดูแลเด็ก บรรจุครั้งแรก 84 อัตรา