กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 65 อัตรา

สร้างเมื่อ: 02/06/2017 อ่าน: 23,398 ครั้งกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 65 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 มิถุนายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ
1. นักวิชาการกษาปณ์ (ปฏิบัติงานด้านเคมี) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
2. นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาบัญชี หรือบริหารธุรการทางการบัญชี
3. เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประศาสตร์ศิลปะ ศิลปะ ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภันฑ์
4. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาภาษาวรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ
5. เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประศาสตร์ศิลปะ
6. เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางศิลปกรรม ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางการออกแบบทัศนศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือทางศิลปะและการออกแบบ
7. พนักงานนำชม จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว หรือทางการท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทางการจัดการโรงแรมอละการท่องเที่ยว ทางการจัดการท่องเที่ยว
8. นายช่างโลหะ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
9. นายช่างหล่อ (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาช่างโลหะวิทยา ช่างโลหะ ช่างหล่อโลหะ ช่างเทคนิคการหล่อ ช่างเทคนิคโลหะ ช่างเทคนิคการผลิต หรือ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
10. ช่างฝีมือ (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
11. นายช่างไฟฟ้า (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้ากำลัง
12. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
13. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
14. พนักงานขาย (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การตลาด
16.  เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 2 อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การจัดการทั่วไป การตลาด
17. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวท.) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,010 บาท
- ปวท.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
18. นายช่างโลหะ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
- ปวช.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโลหะการ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเชื่อมโลหะแผ่น ช่างเทคนิคโลหะ ช่างเทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
19. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
- ปวช.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
20. เจ้าพนักงานการคลัง (ปวช.) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
- ปวช.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
21. พนักงานแท่นพิมพ์และตัดกระดาษ (ปวช.) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
- ปวช.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
22. พนักงานการเงินและบัญชี (บรรจุสงขลา) (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
- ปวช.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พณิชยการ
23. พนักงานทั่วไป (ม.6) จำนวน 1อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
- วุฒิม.6
24. พนักงานขับรถยนต์ (บรรจุเชียงใหม่,สงขลา) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
- วุฒิม.6
25. พนักงานขับรถยนต์ 5 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
- วุฒิม.6
26. พนักงานทั่วไป (ม.3) จำนวน 1อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
- วุฒิม.3
27. พนักงานเหรียญกษาปณ์ จำนวน 19 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
- วุฒิม.3
28. ช่างกษาปณ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
- วุฒิม.3
29. พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
- วุฒิม.3

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 8-16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-15.30 น.

=> ประกาศรับสมัคร <=